پیش‌بینی بارش فصل پاییز 1395    

به استناد گزارش مراکز معتبر بین‌المللی

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

پیش‌بینی اقلیم همواره یکی از چالش‌های اصلی محققان حوزه آب و هواشناسی بوده و علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه دانش و تجهیزات مورد استفاده در این زمینه، همچنان در دسته علوم دارای عدم قطعیت بالا و نیازمند به توسعه جدی قرار دارد.

   
مقدمه
پیش‌بینی اقلیم همواره یکی از چالش‌های اصلی محققان حوزه آب و هواشناسی بوده و علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه دانش و تجهیزات مورد استفاده در این زمینه، همچنان در دسته‌ي علوم دارای عدم‌قطعیت بالا و نیازمند به توسعه جدی قرار دارد.
زمانی که از مبحث پیش‌بینی در اقلیم صحبت می‌شود، توجه به بازه‌زمانی انجام پیش‌بینی حایز اهمیت فراوان است. چراکه در ادبیات این موضوع، تعاریف و اسامی عمدتا براساس آن تعریف می‌شوند. به عنوان مثال: از پیش‌بینی‌های مربوط به بازه‌های زمانی تا دو هفته تحت عنوان "پیش‌بینی هواشناسی"، در افق‌های زمانی ماهانه تا سالانه با عنوان "چشم‌انداز اقلیمی" و در افق‌های زمانی چند دهه با عنوان "تصویرسازی اقلیمی" یاد می‌شود.
در هریک از این موارد، اصول فنی و علمی انجام پیش‌بینی و پیشران‌های حایز اهمیت در مدل‌سازی‌ها و تحلیل‌های مربوطه کاملا متفاوت است، به نحوی که در پیش‌بینی‌های کوتاه مدت (در حد ساعتی و روزانه) بیشتر شرایط اولیه بکار گرفته شده بر خروجی‌های مدل‌ها موثر می‌باشد، در حالی‌که در پیش‌بینی‌های میان‌مدت (ماهانه و فصلی) نقش شرایط مرزی تاثیر بیشتری دارد. همچنین درخصوص سناریوسازی اقلیم در آینده بلندمدت، موثرترین ورودی مدل‌های اقلیمی مربوط به دخالت‌های انسانی موثر بر چرخه اقلیمی (عمدتا انتشار گازهای گلخانه‌ای) می‌باشد.
واضح است که عدم‌قطعیت در نتایج ارائه‌شده توسط مدل‌های پیش‌بینی اقلیم با افزایش افق زمانی پیش‌بینی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که دلیل آن، تجمیع عدم‌قطعیت‌های ورودی و ساختار مدل‌های مورد استفاده در طول زمان می‌باشد.
آنچه در این گزارش خواهد آمد، پیش‌بینی‌های فصلی انجام‌شده برای پاییز سال 1395 (اکتبر تا دسامبر 2016) می‌باشد. این نتایج براساس خروجی مدل‌های اقلیمی توسعه داده‌شده در مراکز معتبر هواشناسی بین‌المللی گردآوری شده‌اند و براساس مرکز ارائه‌دهنده پیش‌بینی، ارائه خواهند شد.