بررسی میزان غلظت فلزات سنگین و کلّ کربن‌های آلی و کیفیت میکروبی در آب‌های بطری‌شده تهران     

سرب، آرسنیک، جیوه، کل کربن آلی و کلیفرم مدفوعی

امور آزمايشگاه‌هاي موسسه تحقيقات آب

دسترسی به آب سالم از نیازهای اساسی جامعه بشمار می‌رود. افزایش جمعیت، گسترش شهرها، صنایع و ... باعث آلودگی محیط زیست خصوصاً منابع آب آشامیدنی شده است.

  مقدمه
دسترسی به آب سالم از نیازهای اساسی جامعه بشمار می‌رود. افزایش جمعیت، گسترش شهرها، صنایع و ... باعث آلودگی محیط زیست خصوصاً منابع آب آشامیدنی شده است. از این رو در سالهای اخیر استفاده از آبهای بطری شده رو به افزایش بوده است. در نتیجه با کنترل و پایش آبهای بطری شده می‌توان از سلامت آنها مطمئن بود. 
دراین مطالعه سعی شده به صورت مقطعی درباره وضعیت آبهای بطری شده در شهر  تهران از نظر پارامترهای مهمی چون کل کربن آلی (TOC)، فلزات سنگینی چون سرب، آرسنیک و جیوه، همچنین پارامترهای میکروبی با آزمایش بر روی 10 نمونه آب‌های مختلف بطری شده، انجام گردد. آنالیز فلزات سرب، آرسنیک و جیوه با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت و برای آنالیز کل کربن آلی از دستگاه  TOC آنالایزر و برای آزمونهای میکروبی از روش MPN/100ml استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میانگین غلظت فلزات سنگین در آبهای بطری شده شهر تهران، در همه نمونه‌های مورد بررسی پایین‌تر از استاندارد ایران و سازمان جهانی بهداشت می‌‎باشد. همچنین مقادیر TOC  در همه نمونه‌ها کمتر از 1 میلیگرم در لیتر گزارش شده است. بررسی‌های میکروبی نیز بر روی نمونه‌ها کمتر از 3 در هر 100 میلی لیتر نمونه بوده است.